Home

Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП


Младински Совет Прилеп во периодот од 15.мај 2019 - 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП".
Главна цел на проектот е подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности преку подобрување на комуникацијата на МСП со младите луѓе во општина Прилеп.
Главни активности кои се спроведуваат во рамките на проектот се: Обука за користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати, Видео со анимација за известување за организациските постигнувања, Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на МСП и Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП.


Зајакнатите капацитети на МСП за транспарентно известување и подобреното известување за организациските постигнувања ќе придонесат кон зголемување на довербата на младите кон МСП, вклучување во активностите на МСП, одржливост на активностите и целите на организацијата и зголемување на видливоста на МСП на локално и регионално ниво.


Проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, се спроведува во периодот мај-ноември 2019 година, а истиот е финансиран преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).Светски хуманитарен ден

posted Aug 15, 2019, 7:21 AM by Maja Stevanovska

Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА заедно со Младински Совет Прилеп и своите локални волонтери, Ве повикуваат да се придружите на Хуманитарната акција по повод Светскиот хуманитарен ден.
Наша цел е да собереме школски прибор или парични средства со кои би го купиле истиот, за подоцна да ги донираме истите во Центар кој работи со мали дечиња и има потреба од сите нас!
Ќе поставиме штанд во близина на Саат Кулата во Прилеп. Штандот ќе биде на таа позиција од 10:30 до 13 часот, па доколку сте во можност било како да ни помогнете, слободно посетете не!Секоја година на 19 август, Светскиот ден на хуманитарноста е насочен кон почитување на хуманитарните напори ширум светот и пропагирање на идејата за поддршка на луѓето во криза. На овој ден, се залагаме во име на целата хуманитарна заедница.

Одржана фокус група: PULSE Радио

posted Aug 15, 2019, 7:10 AM by Maja Stevanovska

На 15.8.2019 година, во Коалиција СЕГА се одржа Фокус група за планирање на активностите и креирање на содржини за Пулс Радио кое е дел од Младински Совет Прилеп.


 


Фокус групата ја раководеше нашата Peace Corps волонтерка Emma која ја водеше дискусијата низ интересен сплет на прашања, преку кои видовме како вид на содржини им недостигаат на младите кај нас, што сакаат да слушаат и во какви активности сакаат да се вклучат
 поврзани со Pulse радио.

Интерна обука:„Користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати“

posted Aug 14, 2019, 6:57 AM by Maja Stevanovska   [ updated Aug 14, 2019, 6:58 AM ]


Во Младински Совет Прилеп на 26.7.2019 година, се одржа интерната обука: „Користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати“, во рамките на проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“.Обуката имаше за цел зајакнување на капацитетите на Младински Совет Прилеп за транспарентно известување и користење на онлајн алатки. На обуката присуствуваа 11 претставници на организацијата, кои имаа можност да се стекнат со вештини за користење на Canva, Typeform, Plotly и други визуелни алатки, а воедно се стекнаа со знаења за подобрување на транспарентноста на граѓанските организации и улогата на социјалните медиуми.


Проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, се спроведува во периодот мај-ноември 2019 година, а истиот е финансиран преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ИТ експерт (монтажер)

posted Aug 8, 2019, 6:09 AM by Maja Stevanovska   [ updated Aug 12, 2019, 6:32 AM ]Во рамките на проектот „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, Младински Совет Прилеп има потреба од набавка на услуги од 1 (еден) ИТ експерт (монтажер) за спроведување на проектна активност – Видео со анимација за известување за организациските постигнувања. За таа цел, Младински Совет Прилеп објавува:


ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ИЗБОР НА ИТ експерт (монтажер)


🔶Опис на активностите на ИТ експертот (монтажерот): 

ИТ експертот (монтажерот) за подготовка на видеото ќе биде задолжен да изработи сценарио за видеото со анимација во соработка со вработените и локалните волонтери на Младински Совет Прилеп кое треба да ги прикажува организациските постигнувања на МСП во последните три години. Исто така, активноста опфаќа и реализација/снимање на видеото и негова монтажа.

Видеото со анимација треба да ја прикаже реалната состојба на организацијата, спроведените активности и проекти, финансиските резултати и распределбата на средствата, со што на еден креативен начин би се зголемила транспарентноста на МСП пред младите, но и кон останатите партнери и донаторите. Воедно, промотивното видео може да вклучува и кратки изјави на наши поранешни локални волонтери или ЕВС волонтери, на кои искуството во МСП им помогнало да станат успешни, она што се денес.

🔶Очекувани резултати:

а) Подготовка, снимање и монтажа на видео со анимација за известување за организациските постигнувања:

-       Подготвено сценарио за видео со анимација

-       Реализација/снимање на видеото со анимација

-       Монтажа на видеото

б) Доставена документација

-       Договор за услуги

-       Изјава за извршена работа 

-       Временска табела

🔶Основни критериуми за селекција 

-  Завршени додипломски студии во полето на информатички науки/графички дизајн или сродни области (кандидатите со завршени постдипломски и/или докторски студии ќе имаат предност)

-     Најмалку 2 години искуство на кандидатот во дизајн, креирање и монтажа на видео материјали

-     Најниска понудена цена 

🔶Период на спроведување 

Потребно е да се испорачаат услугите во периодот од 20 август 2019 година – 14 септември 2019 година.

🔶За учество на овој јавен повик, можете да се пријавите со испраќање на:

-     Пропратно писмо

-     Кратка биографија - CV

-     Листа со референци поврзани со барањето на овој повик

-     Предлог сценарио за видеото

-     Финансиска понуда (Формата за понуда е во состав на оваа тендерска документација)

🔶Апликацијата се доставува во електронска форма: 
     Адреса: contact@ycp.org.mk

🔶Предмет за електрoнска достава: 
    „Понуда за набавка на услуги од ИТ Експерт (монтажер)“ 

🔶Краен рок за доставување на понуда е 15.08.2019, најдоцна до 16:00 ч.

🔶Понудите што ќе пристигнат по изминување на наведениот рок, како и оние кои не се доставени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид.

🔶За подетални информации може да не контактирате на е-маил адреса: contact@ycp.org.mk

🔶Документот со насоки за понудувачите на овој тендер може да го симнете на овој линк:

 

IT Ekspert


1-4 of 4