https://goo.gl/forms/qCUxSqiY5uod2N232


Become a Member of YCP!

Youth Council Prilep offers a membership program for young people (between 15 and 29 years) who are interested in their personal and professional development.

Members will have an opportunity to:
- Participate in international exchanges and volunteer opportunities.
- Enrich professional biography.
- Participate in seminars and trainings.
- Participate in the program and volunteer activities of YCP
- Communicate with EVS volunteers.

For more information contact us at: contact@ycp.org.mk
To become part of the membership of YCP, need to fill an application form


Почнувајќи од 17ти до 19ти октомври 2018 год. успешно се одржа Булеварот на мислења, како активност која е дел од проектот на Младинскиот Совет Прилеп за креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево. На настанот се обезбеди отворен консултативен процес за младите од Општина Крушево, с. Норово и с. Бучин на кој тие можеа да ги искажат своите мислења и ставови по однос на поставените насоки и стратешките цели изведени од претходно одржаните фокус групи со граѓаните.                                                           

             
Проектот "Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево" е имплементиран во рамките на проектот: "Граѓанските организации во служба на локалната демократија" спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската Унија преку ИПА 2 инструментот.

Следува финалната фаза во креирањето на Локалната младинска стратегија во Општина Крушево.       

 


Младински Совет Прилеп во соработка со Младински Совет Крушево и Општина Крушево спроведува проект за подготовка на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево. Проектот опфаќа активности за воспоставување структура за подготовка на петгодишна младинска стратегија (2019 – 2023 година), како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалната младинска стратегија.


Со пополнувањето на овој прашалник и ти ја имаш можноста да го дадеш своето мислење и да придонесеш во подготовката на локалната младинската стратегија која треба да одговори и на твоите потреби. Прашалникот е анонимен и сите податоци ќе се користат само за изведување на статистички анализи.

https://tinyurl.com/LMSKRUSHEVO

Проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево“ е имплементиран во рамки на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската унија преку ИПА 2 инструментот

​_________________________________________________________________________________

Во рамките на проектот „Креирање Локална младинска стратегија во Општина Крушево“, Младински Совет Прилеп има потреба од набавка на услуги за фоторепортирање и промоција на проектните актвности при креирање Локална младинска стратегија во Општина Крушево. За таа цел, Младински Совет Прилеп објавува:

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ИЗБОР НА ФОТОРЕПОРТЕР 

Опис на активностите на фоторепортерот:

Фоторепортерот ќе биде ангажиран за изработка на фото и видео материјали при процесот на имплементирање на целокупниот проект, kако и подготовка и обработка на фото и видео материјали за секоја поединечна активност во согласност со проектниот тим, помладиот истражувач и фасилитаторот на работната група. Овие материјали ќе се користат како извор на верификација при реализирана активност, за десиминирање на проектните активности како и промоција.

Очекувани резултати од работата на фоторепортерот:

- Фоторепортирање на работни средби
- Фоторепортирање на јавни настани
- Доставена документација (договор и изјава за извршена работа, временска табела)

Основни критериуми за селекција
- Најмалку 2 години искуство во работа со фоторепортирање
- Најниска понудена цена 

Период на спроведување
Потребно е да се испорачаат услугите во времетраење од 20 експертски денови, во период од Јуни 2018 година - Октомври 2018 година.

За учество на овој јавен повик, можете да се пријавите со испраќање на Ваше Мотивационо писмо, Кратка биографија (CV) и Пополнета Апликација

Апликацијата се доставува во електронска форма: 
Адреса: contact@ycp.org.mk

Предмет за електрoнска достава:
„ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ФОТОРЕПОРТЕР“  – Име и Презиме“ 

Краен рок за доставување на понуда е 13.06.2018, најдоцна до 16:00 ч.

Понудите што ќе пристигнат по изминување на наведениот рок, како и оние кои не се доставени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За подетални информации може да не контактирате на е-маил адреса: contact@ycp.org.mk

Младински Совет Прилеп го имплементира проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево“ во рамките на „Граѓанските организации во служба на локална стратегија“, проект, чија што цел е да го зајакне влијанието на организациите од граѓанското општество во јавните политики на локално ниво. Проектот е спроведен од Европската Асоцијација за локална демократија (АЛДА) - Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската унија преку ИПА 2 инструментот.https://form.jotformeu.com/70112550622341
https://www.facebook.com/YouthBanksNetworkMacedonia/


https://opin.me/mk/

https://youthocracynetwork.wordpress.com/


VIDEOS

    

Children Rights in a World without prejudices
About Our Organization
From the founding of Youth Council Prilep (YCP) in 1999, YCP has been a youth nongovernmental organization in Prilep, Macedonia focusing on the Pelagonia region of Macedonia. YCP seeks to build the capacity of young people in a participative and sustainable manner.
Become a Volunteer
We hold open calls for all our activities and are always looking for volunteers. We have events like Pulse Radio, Speak Freely, CLIPS Program and other volunteering opportunities. Please click below to find out which Open Calls are currently open. 
Service Opportunities
Youth Council Prilep also provides services such as trainings and team building seminars and activities to businesses and organizations. For more information about these services, click below.