2015


Youth Council's Public Call for High-school Graduates

 Повик за практична настава во Англија, Португалија, Грција и Хрватска.

Младински Совет Прилеп заедно со СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, во состав на проектот “We can and We will” објавува повик за практична настава во период од две недели за 16 млади матуранти, од учебната 2014/2015 година од СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу - Прилеп.

 

We can and We will има за цел да поттикне синергија помеѓу формалното и неформалното образование и вработувањето промовирајќи ги неформалните образовни институции како место за практична настава стекната во формалните образовни системи.

Критериуми кои треба да ги исполнува апликантот

·         Матуранти во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу - Прилеп во учебната година 2014/2015

·         Основно познавање на англиски јазик

·         Насока: Економски Техничар, Техничар Трговија и Маркетинг

·         Валиден Пасош

 

Практичните настави ќе се одвиваат во периодот Февруари-Март 2016 година со заеднички договор од сите засегнати страни.

Трошоците за виза, пат сместување храна и џепарлак се покриени од страна на Младински Совет Прилеп.

Младински Совет Прилеп заедно со организациите партнери, ја одредува земјата за одвивање на практичната настава ја одредува според  профилот на апликантот. 

Сите заинтересирани млади кои ги исполнуваат горе наведените критериуми и имаат мотивација да земат учество во оваа несекојдневна можност, треба да ја пополнат он-лајн формата поставена на следниот линк.

Краен рок за испраќање на апликации е 25 Декември 2015 година. Непотполните и ненавремено доставените апликации нема да се разгледуваат.  

Само селектираните кандидати ќе бидат известени најдоцна до 31 Декември 2015 година. 

Младински Совет Прилеп го спроведува проектот “We can and We will” со финансиска поддршка на Еразмус + Програмата на Европксата Комисија и Националната Агенција  за Европски Програми и Мобилност, одговорни за спроведување на Еразмус + во Македонија


Youth Council Prilep part of the national campaign for Youth Information Public call for logo of the campaign 


Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт, Коалиција СЕГА и други невладини организации на први декември 2015 година официјално ја започнаa Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“. Кампањата има за цел да им го донесе поблиску правото на младите луѓе да прашуваат и да  добиваат информации од носителите на одлуки.

ИНФО СЕГА ги повикува младите да се вклучат во конкурсот за избор на лого за кампањата „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“. На конкурсот можат да учествуваат ученици, студенти и државјани на Република Македонија  на возраст од 14 до 29 години и да креираат лого за кампањата. Ова е одлична можност за оние кои поседуваат талент и се умешни во користењето на графички програми креативно да се изразат.

Избраното лого ќе се користи за потребите на кампањата на различни промотивни материјали и за активности од ИНФО СЕГА програмата за следните години.

Логото треба да ја отсликува целта на кампањата преку соодветна симболика (право на младинско информирање).

Дизајнерите за лого треба текстуално да го образложат концептот на логото.


Најдоброто лого од Конкурсот ќе биде избрано од тричлена комисија од Агенцијата за млади и спорт и ИНФО СЕГА. Дизајнерот чие лого ќе биде избрано ќе добие парична награда од 15 000 денари од Агенцијата за млади и спорт и Благодарницакоја ќе биде доделена на Националната дискусијаза младинско информирање во април 2016година.

Вашиот предлог за лого испратете го во „.png“ формат на следнава е-маил адреса:  infosega@infosega.org.mk со назнака за Конкурс за избор на логонаНационалната  кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!".

Конкурсот за избор на лого е отворен од 09 – 21декември 2015 година.

За подетални информации контактирајте на infosega@infosega.org.mk.

Оваа кампања ја поддржуваат организациите: Здружение за Соработка и Зајакнување на Млади - Кавадарци, Центар за Едукација и развој -Тетово, СФЕРА - Битола, ИМКА - Битола, Хепар Центар - Битола, Организација на жени - Свети Николе, ПЕД Закамен -Струга и Младински Совет Прилеп.


Youth Council Preparing for the Youth exchange from 01-07 August that will be held in Struga, Macedonia

 “Healthy and active youth for a sustainable Europe ” is a  multilateral project developed with the participation of 5 partners, and will take place from 1-7 August in Struga, Macedonia. 
Bad and unhealthy habits such as smoking, alcohol, bad nutrition, lack of physical activity has a very strong influence on the health and wellbeing of the youngsters.  Health is an important aspect for the wellbeing of people and society. At E.U. level young people are a specific target for European health initiatives that try to reduce those bad and unhealthy habits. The health of youth is very important in order to create a sustainable Europe. 
The project aims to develop a healthy lifestyle for 30 participant + 6 group leaders from 6 countries: Macedonia, Romania, Moldova, Serbia, Albania and Portugal by involving them in recreational outdoor activities. The project will focus on the benefit of participating in recreational sport activities, promoting tolerance among different culture, social inclusion and active participation of youth.
The main objectives of the project are to: 
- Increase awareness of young people from 6 different countries about the necessity of practicing sport outdoor activities and adopt healthy habits  during 7 days using methods of non-formal education 
- Promote behavioral model on the principles of tolerance, equality, fair, play, nondiscrimination during 7 days. 
- Help the social inclusion of youngsters through sport related activities based on intercultural dialog and equal opportunities. 

We plan to involve  young people on principle of equality of chances , we want to contribute to their social inclusion and help them in becoming active at the local community level. Our project encourage and promote participation in sport of people who came from disadvantaged backgrounds. Their social inclusion in society is made by bringing them in new social networks, promote intercultural dialog and equal opportunities  and help them gain new skills
Through sport recreational activities,  workshops related with sport and healthy habits, team buildings, non-formal games, role playing games,  reflection groups, flash mob youngsters will develop a better understanding of active participation, tolerance, and importance of a healthy lifestyle. Using different kinds of sport and methods of learning,  young people from different cultural and social backgrounds are encouraged to think about human rights and tolerance as fundamental rules for fair-play in sport and in their life.  
The project will influence young people from 6 different countries to become aware of the necessity of practicing sport outdoor activities and adopt healthy habits such as equilibrated nutrition, regular physic exercises At the end of the youth exchange we expect the participants to be aware about the influence of their  habits to their own  health, to acquire skills, competences and knowledge, which they will be able to contribute to social or  personal development. 
The youngsters will get the motivation to be actively involved at a local and European  level. The methods that we use will help them to learn hot be  to become more active and involved at the local community level, and not having a passive role anymore and in this way influence the attitude of other young people that have the same needs as them or have the same problems.
With a successful project  the participants will develop self respect and will help in his personal development. The participants will be able to understand their role as part of Europe in resent but most important their role in the a future sustainable Europe.

European youth week, Ideas Lab Brussels 04-07 May 2015

Youth Council Prilep Program Manager was Representative of Macedonia on the Ideas Lab event in Brussels within the European Youth Week, targeting intolerance and anti-democratic behavior.

Youth Council Prilep part of the working groups for creation of the National Youth strategy of Macedonia


What happens when you don't have it

Currently Youth Council Prilep is implementing the EVS project What happens when you don't have it, where two french EVS volunteers are in 12 month project working within the organization and our most sustainable project Youth internet radio station Pulse (www.pulseradio.mk

The Erasmus+  programme offers young people the chance to make a difference through the European Voluntary Service.

The European Voluntary Service (EVS) gives young people the opportunity to express their personal commitment through full-time voluntary work in a foreign country within or outside the EU.

Comments