Home‎ > ‎

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ИТ експерт (монтажер)

posted Aug 8, 2019, 6:09 AM by Maja Stevanovska   [ updated Aug 12, 2019, 6:32 AM ]Во рамките на проектот „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, Младински Совет Прилеп има потреба од набавка на услуги од 1 (еден) ИТ експерт (монтажер) за спроведување на проектна активност – Видео со анимација за известување за организациските постигнувања. За таа цел, Младински Совет Прилеп објавува:


ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ИЗБОР НА ИТ експерт (монтажер)


🔶Опис на активностите на ИТ експертот (монтажерот): 

ИТ експертот (монтажерот) за подготовка на видеото ќе биде задолжен да изработи сценарио за видеото со анимација во соработка со вработените и локалните волонтери на Младински Совет Прилеп кое треба да ги прикажува организациските постигнувања на МСП во последните три години. Исто така, активноста опфаќа и реализација/снимање на видеото и негова монтажа.

Видеото со анимација треба да ја прикаже реалната состојба на организацијата, спроведените активности и проекти, финансиските резултати и распределбата на средствата, со што на еден креативен начин би се зголемила транспарентноста на МСП пред младите, но и кон останатите партнери и донаторите. Воедно, промотивното видео може да вклучува и кратки изјави на наши поранешни локални волонтери или ЕВС волонтери, на кои искуството во МСП им помогнало да станат успешни, она што се денес.

🔶Очекувани резултати:

а) Подготовка, снимање и монтажа на видео со анимација за известување за организациските постигнувања:

-       Подготвено сценарио за видео со анимација

-       Реализација/снимање на видеото со анимација

-       Монтажа на видеото

б) Доставена документација

-       Договор за услуги

-       Изјава за извршена работа 

-       Временска табела

🔶Основни критериуми за селекција 

-  Завршени додипломски студии во полето на информатички науки/графички дизајн или сродни области (кандидатите со завршени постдипломски и/или докторски студии ќе имаат предност)

-     Најмалку 2 години искуство на кандидатот во дизајн, креирање и монтажа на видео материјали

-     Најниска понудена цена 

🔶Период на спроведување 

Потребно е да се испорачаат услугите во периодот од 20 август 2019 година – 14 септември 2019 година.

🔶За учество на овој јавен повик, можете да се пријавите со испраќање на:

-     Пропратно писмо

-     Кратка биографија - CV

-     Листа со референци поврзани со барањето на овој повик

-     Предлог сценарио за видеото

-     Финансиска понуда (Формата за понуда е во состав на оваа тендерска документација)

🔶Апликацијата се доставува во електронска форма: 
     Адреса: contact@ycp.org.mk

🔶Предмет за електрoнска достава: 
    „Понуда за набавка на услуги од ИТ Експерт (монтажер)“ 

🔶Краен рок за доставување на понуда е 15.08.2019, најдоцна до 16:00 ч.

🔶Понудите што ќе пристигнат по изминување на наведениот рок, како и оние кои не се доставени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид.

🔶За подетални информации може да не контактирате на е-маил адреса: contact@ycp.org.mk

🔶Документот со насоки за понудувачите на овој тендер може да го симнете на овој линк:

 

IT Ekspert


Comments